Vad gör en marinbiolog?

Marinbiologi handlar om samspelet mellan marina organismer, men också om hur vattenmiljöns organismer påverkas av människan. Området marinbiologi delas in i två huvudgrupper, beroende av vilken vattenmiljö som avses. Med marinbiologi avses egentligen miljön i saltvatten och för sötvattensmiljön används ordet limnologi. Som marinbiolog kan man specialisera sig på den ena miljön eller jobba inom båda. De flesta marinbiologer jobbar inom kommuner, länsstyrelser, myndigheter eller konsultföretag. Men det går också att fördjupa sig och gå vidare till forskning både på nationell och internationell nivå. Marinbiologens arbete är viktigt för mänskligheten då vatten är både en begränsad och viktig tillgång.

Algblomning ett växande problem

en marinbiolog kan hålla koll på algblomningen och det är en viktig uppgift, dels eftersom algblomning kan vara ett symtom på att allt inte står rätt till i havsmiljön, dels för att algblomning kan medföra fara för både människor och djur som fått i sig vatten från drabbade områden. Algblomning är i sig varken nytt eller skadligt. Det är en naturlig process där planktonalger samlas i stora mängder nära ytan. Men den kan också vara ett tecken på en övergödning av havsmiljön, vilket naturligtvis inte är önskvärt. Dessutom sjunker algerna till botten när de dör och kan där orsaka syrebrist.

Andra arbetsområden för marinbiologer

Marinbiologer har också en viktig uppgift när vi på olika sätt exploaterar havsmiljön. Skall det byggas nya hamnar, sjötransportleder ändras, byggas marina vindkraftverk, läggas ut elkabel eller gasledningar till sjöss, göras större muddringsarbete eller byggas broar behöver det göras marinbiologiundersökningardels. Dels innan för att se om området är lämpligt och att den inte innehåller något speciellt skyddsvärt ur marin synpunkt, dels pågående för att se om, eller snarare hur den marina miljön påverkas och slutligen efteråt för att se hur miljön återhämtar sig. Marinbiologen har därmed en viktig uppgift både för vår nutida och framtida vattenmiljö och hur vi skall bruka den.

magazinum